Autorzy przesyłający teksty proszeni są o dołączenie:

- krótkiego streszczenia w języku angielskim

- w przypadku, kiedy tekst jest pisany w obcym języku streszczenie w języku polskim

- słów kluczy (polski, angielski, niemiecki)

- bibliografii

- krótkiej informacji na swój temat

 

Authors sending texts are asked for attaching:
 
- of brief summary in English
 
- and if the text is written in a foreign language summarizing in Polish
 
- of words of keys (Polish, English, German)
 
- of bibliography
 
- of brief information about oneself
Wyswietlen: 2518
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska